Όροι Χρήσης

 

ΓΕΝΙΚΑ

Ιστοχώρος: Ο ιστοχώρος FerrariDrive.gr (εφεξής αποκαλούμενος ως «Ιστοχώρος») δημιουργήθηκε από την επιχείρηση FerrariDrive.gr (εφεξής αποκαλούμενη ως ‘Κάτοχος του Ιστοχώρου’). Η χρήση του Ιστοχώρου υπόκειται στους Όρους χρήσης & λειτουργίας που παρατίθενται στη συνέχεια. Χρησιμοποιώντας τον Ιστοχώρο, αποδέχεστε ότι έχετε μελετήσει και κατανοήσει τους εν λόγω Όρους και συμφωνείτε να τους τηρήσετε. Επιπλέον, αποδέχεστε ότι ο Κάτοχος του Ιστοχώρου μπορεί να χρησιμοποιήσει πληροφορίες που εσείς αποστέλλετε σε αυτόν με οποιονδήποτε τρόπο σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Στοιχείων (privacy policy) που παρουσιάζεται στο παρόν έγγραφο. Ο Κάτοχος του Ιστοχώρου διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα καθώς και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας που αφορούν το περιεχόμενο του Ιστοχώρου. Δεν επιτρέπεται να προβείτε σε πώληση, μεταφορά, αναπαραγωγή, μετάδοση, διανομή ή παρουσίαση με οποιοδήποτε τρόπο του περιεχομένου του Ιστοχώρου χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του Κύριου του Ιστοχώρου. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε επιμελώς τους όρους χρήσης & λειτουργίας (εφεξής αποκαλούμενοι ως «ΟΙ ΟΡΟΙ») πριν ξεναγηθείτε στον Ιστοχώρο. Χρησιμοποιώντας τον Ιστοχώρο, δηλώνετε απερίφραστα ότι κατανοείτε και αποδέχεστε τους εν λόγω Όρους και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Στοιχείων του Κυρίου του Ιστοχώρου. Ο Κάτοχος του Ιστοχώρου μπορεί να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους Όρους ή την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Στοιχείων που δημοσιεύονται στον Ιστοχώρο καθώς η συνεχής χρήση του Ιστοχώρου συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.
Περιεχόμενο ιστοχώρου: Το περιεχόμενο του Ιστοχώρου, που περιλαμβάνει κείμενα, εικόνες, γραφικά, video, ήχους, κλπ. (εφεξής αποκαλούμενα ως «Περιεχόμενο») προστατεύεται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και ο Κάτοχος του Ιστοχώρου διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης καθώς και τίτλους ιδιοκτησίας αναφορικά με το Περιεχόμενο, όλα τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού, καθώς και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων και λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που άπτονται αυτού. Μετά την αποδοχή από πλευράς σας των εν λόγω Όρων, ο Κάτοχος του Ιστοχώρου σας εξουσιοδοτεί να βλέπετε, «κατεβάζετε» και τυπώνετε έναν μικρό αριθμό αντιγράφων του περιεχομένου του Ιστοχώρου αποκλειστικά για δική σας, μη εμπορική χρήση. Δεν έχετε τη δυνατότητα να τροποποιείτε, διαθέτετε προς πώληση, εκχωρείτε ή να μεταφέρετε το Περιεχόμενο ή να αναπαραγάγετε, παρουσιάζετε δημοσίως, διανείμετε ή άλλως χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς ή για άλλο λόγο, εκτός εάν υπάρχει σχετική ρητή άδεια εκ μέρους του Κυρίου του Ιστοχώρου. Το Περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική προειδοποίηση κατά την κρίση του Κυρίου του Ιστοχώρου.
Περιοχές αλληλεπίδρασης: Χρήση Περιοχών Αλληλεπίδρασης (Ιnteractive Areas).Ο Κάτοχος του Ιστοχώρου έχει τη δυνατότητα να παράσχει έντυπα επικοινωνίας, πίνακες ανακοινώσεων και άλλες περιοχές αλληλεπίδρασης στον Ιστοχώρο. Εάν κάνετε χρήση κάποιας από τις Περιοχές Αλληλεπίδρασης, φέρετε την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιείτε και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτής της επικοινωνίας. Ο Κάτοχος του Ιστοχώρου δε φέρει καμία ευθύνη για την πιστότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία του υλικού που δημοσιεύεται σε κάποια Περιοχή Αλληλεπίδρασης ή για τις συνέπειες της επικοινωνίας σε Περιοχές Αλληλεπίδρασης ή τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του Ιστοχώρου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις Περιοχές Αλληλεπίδρασης, αποδέχεστε να μην προβαίνετε στις ακόλουθες ενέργειες: -Παραποίηση της ταυτότητας σας.
• Χρήση Περιοχής Αλληλεπίδρασης για οποιοδήποτε σκοπό παραβιάζοντας την ισχύουσα Νομοθεσία.
• Δημοσίευση Υλικού που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων ή τα δικαιώματα περί απορρήτου ή δημοσιοποίησης στοιχείων τρίτων.
• Δημοσίευση υλικού που είναι παράνομο, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενοχλητικό, υβριστικό ή υλικού που προκαλεί δυσαρέσκεια σε τρίτους (φυσικά πρόσωπα ή Οργανισμούς), όπως καθορίζεται από τον Κύριο του Ιστοχώρου, κατά την κρίση του.
• Δημοσίευση υλικού που περιλαμβάνει «ιούς», «κακόβουλο» κώδικα που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή να καταστρέψουν τα αρχεία ή τα προγράμματα του Κυρίου του Ιστοχώρου ή των χρηστών του.
• Δημοσίευση διαφημίσεων ή άλλου εμπορικού υλικού.
• Το να προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει κάποιο άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιήσει τις Περιοχές Αλληλεπίδρασης και γενικότερα τον Ιστοχώρο ή ενέργεια που κατά την κρίση του Κυρίου του Ιστοχώρου εκθέτει τον τελευταίο ή κάποιον από τους χρήστες του σε νομικές ευθύνες ή επιζήμιες για αυτούς καταστάσεις.
Ο Κάτοχος του Ιστοχώρου δεν ελέγχει εκ των προτέρων τις επικοινωνίες και δεν είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο ή την παρακολούθηση υλικού που δημοσιεύεται από χρήστες ή άλλα πρόσωπα ή φορείς. Ο Κάτοχος του Ιστοχώρου διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει ή να επεξεργάζεται επικοινωνίες που κατά την κρίση του έχουν υβριστικό, παράνομο, διασπαστικό χαρακτήρα ή δεν συμβαδίζουν με τους Όρους που διέπουν τη χρήση του Ιστοχώρου. Ο Κάτοχος του Ιστοχώρου διατηρεί το δικαίωμα να τερματίζει την πρόσβασή σας σε κάποιες ή όλες τις Περιοχές του Ιστοχώρου οποιαδήποτε χρονική στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση, κατά την κρίση του.
Ο Κάτοχος του Ιστοχώρου διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί, επεξεργάζεται ή γνωστοποιεί οτιδήποτε δημοσιεύεται στις Περιοχές Αλληλεπίδρασης σχετικά με τη συμμόρφωση προς τους Όρους χρήσης του Ιστοχώρου, εάν αυτό απαιτείται κατά την ομαλή λειτουργία και συντήρηση του Ιστοχώρου.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής σε δραστηριότητες: Για κάθε δραστηριότητα, θα πρέπει να διαβάζετε προσεκτικά στο φάκελο δώρου τους περιορισμούς και γενικά τις προϋποθέσεις που τίθενται για να συμμετέχετε. Για παράδειγμα σε κάποιες δραστηριότητες δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω από μία ορισμένη ηλικία ή σε άτομα που έχουν προβλήματα υγείας κλπ. Γι αυτό πριν προμηθευτείτε ένα δώρο, να ελέγχετε πάντα αν οι περιορισμοί του αποκλείουν το μελλοντικό δικαιούχο του. Σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για τυχόν επιπτώσεις από δική σας αμέλεια ή παράβλεψη των περιορισμών για μία δραστηριότητα. Σε περίπτωση που μία δραστηριότητα έχει για κάποιο λόγο καταργηθεί, τότε η επιχείρηση FerrariDrive.gr υποχρεούται να αντικαταστήσει τυχόν απραγματοποίητα vouchers με vouchers άλλων αντίστοιχης αξίας υπηρεσιών.
Σύνδεσμοι σε ιστοχώρους τρίτων: Ο Κάτοχος του Ιστοχώρου μπορεί να συμπεριλαμβάνει ή να παρέχει συνδέσμους σε άλλους ιστοχώρους του Διαδικτύου. Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για δική σας διευκόλυνση. Η τοποθέτησή τους δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων ιστοχώρων από τον Κύριο του Ιστοχώρου. Ο Κάτοχος του Ιστοχώρου δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοχώρων και για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε κάποιον από τους ιστοχώρους τρίτων που έχουν συνδέσμους στον Ιστοχώρο, το κάνετε με δική σας ευθύνη. Η πρόσβαση σε ιστοχώρους τρίτων υπόκειται σε αντίστοιχους όρους χρήσης των εν λόγω ιστοχώρων.
Υποβολές χρηστών: Οποιαδήποτε υποβολή στοιχείων (εκτός από προσωπικά στοιχεία χρηστών) τα οποία δημοσιεύετε στον Ιστοχώρο θεωρούνται μη εμπιστευτικά. Αποδέχεστε ότι δε θα «ανεβάσετε» (upload) ή διαβιβάσετε επικοινωνίες που παραβαίνουν ή παραβιάζουν τυχόν δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, απόρρητα στοιχεία, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων που είτε έχουν δυσφημιστικό χαρακτήρα είτε παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων περί απορρήτου ή δημοσιοποίησης στοιχείων

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ασφάλεια online οικονομικών συναλλαγών: Όλες οι συναλλαγές είναι εγγυημένες 100%. Τα στοιχεία των πιστωτικών σας καρτών φαίνονται ΜΟΝΟ στην Τράπεζα, ενώ τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αποθηκεύονται και απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε χρήση. Γι αυτό άλλωστε τα ζητούμε κάθε φορά που συναλλάσσεσθε εκ νέου μαζί μας.
Ποινικές και άλλες ευθύνες: Κύριο μέλημά μας είναι τα κείμενα και οι φωτογραφίες που βλέπετε για να επιλέξετε δώρα, να πλησιάζουν όσο γίνεται περισσότερο στην πραγματικότητα, ώστε να έχετε όσο το δυνατόν καλύτερη αντίληψη της δραστηριότητας. Ειδικότερα οι φωτογραφίες επιλέγονται έτσι ώστε να δίνουν την κεντρική ιδέα του δώρου. Ωστόσο κείμενα και φωτογραφίες δεν αποτελούν συμβόλαιο με τους πελάτες. H FerrariDrive.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε ατύχημα, ζημιά, απώλεια, κλοπή, αρρώστια και γενικά οτιδήποτε αρνητικό συμβεί πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την οποιαδήποτε δραστηριότητα ή δώρο αντιπροσωπεύουν. Τυχόν ελλείψεις ασφάλειας, απωλειών, κλοπών, ατυχημάτων, ζημιών, τρομοκρατικών ενεργειών δεν δύναται να προκαλούν ευθύνες στην FerrariDrive.gr.

 

Πολιτική προστασίας απορρήτου προσωπικών στοιχείων: Ο Κάτοχος του Ιστοχώρου θεωρεί ότι ο απόρρητος και εμπιστευτικός χαρακτήρας των προσωπικών στοιχείων ενός ατόμου είναι πολύ σημαντικά. Εμείς παρέχουμε την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Στοιχείων που περιγράφεται παρακάτω προκειμένου να δηλώσουμε την ακλόνητη δέσμευση μας για προστασία του απορρήτου. Ο Κάτοχος του Ιστοχώρου ενδέχεται να χρειαστεί κατά περιόδους να αλλάξει την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Στοιχείων προκειμένου να αντιμετωπίσει νέα θέματα. Παρακαλούμε να ανατρέχετε τακτικά στην εν λόγω Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Στοιχείων διότι το γεγονός ότι χρησιμοποιείτε τον Ιστοχώρο δηλώνει ότι αποδέχεστε να τηρείτε τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Στοιχείων, όπως αυτοί τροποποιούνται κατά καιρούς.
Συγκέντρωση μη προσωπικών στοιχείων: Ο Κάτοχος του Ιστοχώρου μπορεί να συγκεντρώσει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (π.χ. cookies) ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).

 

Συλλογή Προσωπικών στοιχείων αναγνώρισης χρηστών : Ο Κάτοχος του Ιστοχώρου συλλέγει προσωπικά σας στοιχεία μόνο όταν εσείς οι ίδιοι εκουσίως παρέχετε τα εν λόγω στοιχεία
Σύνδεσμοι σε ιστοχώρους τρίτων: Οι χρήστες θα βρίσκουν περιεχόμενο στον Ιστοχώρο που παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοχώρους τρίτων. Οι ιστοχώροι τρίτων ενδέχεται να έχουν τη δική τους Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Στοιχείων ή καθόλου Πολιτική. Η Πολιτική Προστασίας Απορρήτου του Κυρίου του Ιστοχώρου δεν έχει εφαρμογή στους εν λόγω ιστοχώρους. Ο Κάτοχος του Ιστοχώρου δεν ελέγχει το περιεχόμενο που εμφανίζεται στους εν λόγω ιστοχώρους ούτε τα μέτρα που λαμβάνονται, για την προστασία του απορρήτου των πληροφοριών στους εν λόγω ιστοχώρους.
Χρήση Προσωπικών στοιχείων αναγνώρισης χρηστών: Ο Κάτοχος του Ιστοχώρου δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως μεταφέρει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης χρηστών σε τρίτους που δε σχετίζονται με τον Κύριο του Ιστοχώρου χωρίς τη συγκατάθεσή σας (εκτός εάν απαιτείται βάσει Νομοθεσίας, π.χ. κλήτευση δικαστηρίου, ένταλμα έρευνας ή άλλη εντολή δικαστηρίου ή εφόσον απαιτείται λόγω κρίσιμων περιστάσεων). Αυτό σημαίνει ότι ο Κάτοχος του Ιστοχώρου δε θα γνωστοποιήσει χωρίς τη συγκατάθεσή σας το όνομά σας, τη διεύθυνση e-mail σας, τη διεύθυνση κατοικίας σας ή το τηλέφωνο σας σε τρίτους. Ο Κάτοχος του Ιστοχώρου διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί στατιστικές αναλύσεις αναφορικά με τη συμπεριφορά των χρηστών (συνολικά) προκειμένου να εκτιμηθεί το ενδιαφέρον για ορισμένες ενότητες του Ιστοχώρου καθώς και η χρήση τους.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Χρησιμοποιώντας τον Ιστοχώρο αποδέχεστε ρητά ότι ο Κάτοχος του Ιστοχώρου δε θα είναι υπόλογος σε εσάς για τυχόν άμεσες και έμμεσες ζημιές, αξιώσεις, απαιτήσεις που προκύπτουν από την ύπαρξη ή τη χρήση του ιστοχώρου από εσάς. Εάν κάποιος όρος ή διάταξη που διατυπώνεται ανωτέρω διαπιστωθεί ως παράνομος, αβάσιμος ή χωρίς δυνατότητα εφαρμογής βάσει της τρέχουσας ή μελλοντικής Νομοθεσίας, ο όρος ή η διάταξη που ορίζεται ως παράνομη, αβάσιμη ή εκτός ισχύος θα εξαιρείται χωρίς να επηρεάζει την εφαρμογή των υπολοίπων όρων ή διατάξεων του παρόντος. Οποιαδήποτε ειδοποίηση προς τον Κύριο του Ιστοχώρου μπορεί να πραγματοποιείται γραπτώς και να αποστέλλεται μέσω συστημένου ταχυδρομείου προς την FerrariDrive.gr, Λ. Ανθούσας 8. Η εφαρμογή των διατάξεων, των γνωστοποιήσεων και των αποποιήσεων και όλων των άλλων θεμάτων που προκύπτουν από τη χρήση του Ιστοχώρου από πλευράς σας και των πληροφοριών που λαμβάνετε από τον κύριο του Ιστοχώρου θα διέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία. Τυχόν απαιτήσεις, διαφωνίες ή άλλες αντιπαραθέσεις που αφορούν ή προκύπτουν από τις εν λόγω διατάξεις, γνωστοποιήσεις και αποποιήσεις ή από τη χρήση του Ιστοχώρου από πλευράς σας ή τυχόν πληροφορίες που λαμβάνετε από τον Κύριο του Ιστοχώρου θα οδηγούνται στα Δικαστήρια της Αθήνας και με το παρόν έγγραφο συναινείτε ρητά στο ότι βρίσκεστε υπό την δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση της FerrariDrive.gr και τις νομικές της λειτουργίες και δραστηριότητες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα 210-6033603 (3 Γραμμές) και 6979727384, μεταξύ 11.00 και 19.00.